Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Portugal Village of Life – Investimentos imobiliários S.A. (hierna “Life Plan Resorts”), wat de verzameling, het gebruik en de verspreiding betreft van de informatie die wij verkrijgen wanneer U onze website gebruikt (https://lifeplanresorts.com).
Het verstrekken van persoonlijke gegevens in het raam van het surfen op de website, houdt de kennis en de expliciete aanvaarding in van de bepalingen van dit Privacybeleid en van het platform voor Cookiesbeheer.

Dit Privacybeleid kan op elk moment door ons gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen naar behoren op de paginas van de website gepubliceerd worden en in het geval zij de verwerking van de gegevens aanzienlijk wijzigen, zal Life Plan Resorts deze via de door U verstrekte contactgegevens aan u meedelen.

De door ons verzamelde informatie betreft:

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare fysieke persoon, in het bijzonder onder verwijzing naar een identificator. Life Plan Resorts verzamelt en verwerkt de volgende persoonlijke gegevens : naam, email, telefoonnummer, huidige localisatie, cookies en andere persoonlijke gegevens die zich via formulieren op de website bevinden.

Hoe we uw informatie gebruiken:

De toegang tot en het surfen op de website impliceert niet noodzakelijkerwijze het verstrekken van persoonlijke gegevens . Daarentegen houden bepaalde functies de verstrekking van persoonlijke gegevens in, zoals bijvoorbeeld, het indienen van een contactformulier om vragen te stellen over onze diensten.
Aldus verklaren wij dat wij de door ons verzamelde informatie over de gebruiker van de website, zullen gebruiken om hem of haar een betere gebruikerservaring te bieden, onze diensten aan te bieden en te promoten door newsletters te versturen en om feedback te ontvangen. Wensen we uw informatie voor andere doeleinden te gebruiken, dan zullen we U om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken, nadat we uw toestemming ontvangen hebben. Ook zullen wij uw informatie alleen gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor U toestemming gegeven heeft, behoudens andersluidende wettelijke verplichting.

Hoe we uw informatie delen:

Zonder uw toestemming zullen wij uw informatie niet aan derden overmaken, behalve in een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld (1) om een wettelijke verbintenis na te komen. (2) om U de met ons aangegane verbintenissen te doen nakomen, met inbegrip van de naleving van dit Privacybeleid. (3) om te antwoorden op klachten over uw gebruik van de Dienst, dat rechten van derden zou schenden, of (4) voor ieder ander wettig doeleinde, dat bij wet voorzien is. Bovendien informeren wij U, dat wij ertoe gebracht kunnen worden, in voorkomend geval de persoonlijke gegevens te delen in het raam van een beheersdaad of transactie.

Opgemerkt dient te worden, dat Life Plan Resorts beroep doet of kan doen op derde entiteiten (toeleveringsbedrijven), die door haar gecontracteerd worden om, in naam van Life Plan Resorts, en in overeenstemming met haar instructies, de gebruikersgegevens te verwerken, in de strikte naleving van de wet en van dit Privacybeleid. Life Plan Resorts verbindt zich ertoe enkel toeleveringsbedrijven te contracteren die voldoende waarborgen verstrekken met betrekking tot de uitvoering van de gepaste technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van de verdedigingsrechten van de gebruiker.

Wanneer van toepassing en in overeenstemming met de hierboven uiteengezette bepalingen, zullen de persoonlijke gegevens aan partners, reclamediensten, marketingbureau’s en technologische partners meegedeeld worden, met het oog op het gezamelijk gebruik ervan.

Zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepaling, eisen wij steeds van deze derden, dat zij de persoonlijke gegevens die wij hen overmaken, slechts zullen gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze overgemaakt werden. Ook eisen wij dat zij de persoonlijke gegevens slechts zullen bewaren gedurende de tijd die nodig is om dat doeleinde te bereiken.

Het bewaren van uw informatie:

  • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hiervoor vermelde doeleinden te bereiken, binnen de wettelijke grenzen. Bijgevolg verklaren wij dat wij uw persoonlijke gegevens gedurende de hierna volgende periodes zullen bewaren:
  • Voor het beheer van contacten en de behandeling van verzoeken, die via de website geformuleerd worden, is de bewaartermijn 1 jaar na afhandeling van het verzoek.
  • Wat betreft de inschrijving op newsletters : zonder afbreuk van het feit dat deze de toelating van de gebruiker behoeft en dat de gebruiker op ieder ogenblik kan weigeren de newsletters nog te ontvangen, zal om de 5 jaar na de verzameling van de gegevens, om een nieuwe toestemming gevraagd worden.
  • Wat betreft het beheer van cookies : deze worden door Life Plan Resorts niet langer dan 2 jaar bewaard.

Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt U het recht hebben op de toegang tot, het verbeteren van, of het wissen van uw persoonlijke gegevens, of nog op het verkrijgen van een afschrift van uw persoonlijke gegevens, of op de beperking van de verwerking ervan. U kunt zich ook tegen de verwerking ervan verzetten. Verder kunt U ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens, die U via een gestructureerd, gebruikelijk en maschineleesbaar formaat verstrekt heeft, te verkrijgen. U heeft ook het recht op de overdraging van deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid), het recht om de toelating die U ons gegeven heeft om uw gegevens te verwerken, in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichtsautoriteit, en andere , op grond van de toepasselijke wetgeving relevante rechten.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt U een e-mail versturen naar hello@lifeplanresorts.com.

Wij zullen uw verzoek beantwoorden binnen de door de toepasselijke wetgeving voorziene termijnen.

Wij stellen U in kennis dat U, naar aanleiding van iedere communicatie (newsletter), ervoor kan kiezen onze directe marketing mededelingen niet te ontvangen. U kunt ons dit ook schriftelijk mededelen per email naar hello@lifeplanresorts.com.

Cookies en gelijkaardige trackingtechnologieën :

-Life Plan Resorts verzamelt en gebruikt cookies op haar website. Om de rechten van de gebruikers, hun privéleven en de bescherming van hun gegevens te waarborgen, heeft Life Plan Resort een beheertool voor cookies geïmplementeerd. U zult toegang hebben tot het platform voor Cookiesbeheer, uw voorkeuren kunnen invoeren en een wezenlijk geïnformeerde keuze maken met betrekking tot de verzamelde cookies.

Beveiliging:

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom zullen we de beste veiligheidsmaatregelen invoeren om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder ons beheer te voorkomen. Om de beveiliging van de gebruikersgegevens en de meest strikte vertrouwelijkheid te waarborgen, verwerkt Life Plan Resorts de informatie in de meest volstrekte vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de interne beleidsprocedures inzake beveiliging en vertrouwelijkheid, die van tijd tot tijd aangepast worden aan de behoeften en conform de wettelijk bepalingen en voorwaarden. Op basis van de aard, de reikwijdte, de achtergrond en de doelstellingen van de gegevensverwerking, evenals van de aan de verwerking inherente risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruiker, verbindt Life Plan Resorts zich tot het implementeren van de technische en organisatorische middelen die nodig en geschikt zijn om de gebruikersgegevens te beschermen en aan de wettelijke vereisten te voldoen, zowel bij het bepalen van de verwerkingsmiddelen als bij de eigenlijke verwerking van de gegevens.

Links naar derden en gebruik van uw gegevens:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op deze website. Wij raden U ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die U bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het Privacybeleid evenals de persoonlijke gegevensverwerking die door Life Plan Resorts uitgevoerd wordt, zijn onderworpen aan de bepalingen van de Verordening (UE) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad, van 27 april 2016 (AVG) en aan de wet- en regelgeving die in Portugal van kracht is.

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke dwingende wetgeving, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Life Plan Resorts exclusief bevoegd zijn om eventuele problemen en geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid te beslechten.

Vragen

Heeft U vragen of twijfels met betrekking tot de verwerking van uw gegevens die zich onder onze controle bevinden, kunt U ons een bericht toesturen via het email hello@lifeplanresorts.com.

Loading...
Reserveer uw visite
Contact opnemen